Статут

У складу са одредбама чл. 11. и чл. 12 Закона о удружењима   („Службени гласник“ бр. 51/09) на оснивачкој скупштини одржаној у Београду, дана 02.06.05.2015. године, усвојен је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ “

Област оствраривања циљева

Члан 1.

Удружење „Покрет за преокрет“ (у даљем тексту: Удружење)  је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области:  активизам у свим друштвеним областима од значаја за живот грађана у Србији.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:  доследно залагање за правну државу, која почива на солидарности, равноправности, праву на рад и коришћење друштвених потенцијала за  развој Србије  у правцу модерне и демократске  земље задовољних грађана. Удружење ће се залагати за могућност достојанственог живота грађана Србије од сопственог рада, стечечних пензија и остваривање права социјално угрожених категорија на помоћ. Удружење ће се залагати за права мањинских група, укључујући и посебно водећи бригу о правима националних мањина. Остваривање  циљева треба да се реализује  кроз пуну свест за заштиту и унапређење животне средине.

Циљ Удружења је ефикасан политички систем, што подразумева одговорност изабраних лица грађанима који су их бирали, а то се може постићи искључиво кроз персонализован изборни систем. Циљ Удружења је онемогућавање угрожавања демократског процеса избора куповином гласова и корупцијом за време изборног циклуса.  Циљ удружења је правна држава, што подразумева примену закона, једнако према свим грађанима. То подразумева и пуну слободу медија.

Циљ удружења је децентрализација Србије и стварање функционалне покрајинске аутономије.

У области економије циљеви Удружења су у образовању као основи за привредни развој; залагање за онемогућавање рада и пословања у сивој зони, које отежава рад легалне економије; подстицање извоза; повећање ликвидности кроз дисциплину плаћања од стране јавног сектора, који генерише  неликвидност; подстицаји за мале предузетнике и оне који започињу приватни бизнис ; развој рециклажне индустрије, као и индустрије у области нових технологија и других области производње, које би оправдано, супституисале увоз; смањење фискалних и парафискалних намета; третирање главинх менаџера  као ресурса без којег нема развоја ни јавног ни приватног сектора. Залагање за спровођење мера за смањење незапослености је циљ Удружења.   Потребно је донети целовиту стратегију за развој пољопривреде и руралних подручја, која подразумева реализацију циља да на се на селу створе услови за одржив развој. У области инфраструктуре, која је предуслов за привредни развој, циљ је завршетак свих кључних путних и железничких коридора и реконструкција и редовно одржавање свих других путних праваца у земљи. Потребно је уредити земљишне књиге, као и завршити процес легализације нелегално саграђених објеката и онемогућити нелегалну градњу.  Удружење има циљ да се природни ресурси у Србији користе рационално и да се наплаћују више рудне ренте. Циљ је и изградња обновљивих извора енергије, као и реализација пројеката на уштеди енергије. Циљ Удружења је и да се залаже за стварања свести и подстицању на препознавање туризма као значајне привредне гране која у Србији није адекватно третирана. Циљ Удружења је да се створе услови за  бесплатно основно и средње образовање и увођење реда на високом образовању. Циљ Удружења је и  доступност здравствене заштите свим категоријама становништва, као и доступна адекватна социјална заштиту грађанима којима је потребна. Као предуслов остварења задатих циљева Удружење ће се залагати за независно и ефикасно правосуђе, како би грађани имали свест о могућности да заштите своја права и да они који крше закон буду кажњени, а да санкција уједно буде и мера одвраћања, што се постиже једино уколико је судство ефикасно. То укључује и ресоцијализацију осуђених лица.  Циљ је и квалитетан инспекцијски надзор над применом донетих закона.

Циљ Удружења је војна неутралност Србије, уз сарадњу са организацијама које имају за циљ заштиту мира у свет. Циљ удружења је мир у региону и заштита Срба и у региону и наших грађана у дијаспори. Циљ је да Србија више користи потенцијале наше дијаспоре у свету. Удружење има за циљ стварање услова за одржив живот Срба на Косову и Метохији, што укључује и могућност повратка расељених. Удружење има циљ и бригу о избеглицама и стварање услова за њихову интеграцију или повратак у места ранијег боравка.

Удружење има циљ  бригу о младима, развијање здравих стилова живота и подстицање на друштвени активизам.  Циљ Удружења је брига о култури и културним ствараоцима, односно запосленима у институцијама културе.

Члан 3.

У сврху остваривања циљева  Удружење ће нарочито: анимирати грађане, кроз разне видове друштвеног активизма, са циљем да кроз улагање сопственог знања и енергије остварују зацртани циљеви. Заједно са члановима и грађанима Удружење ће предлагати и спроводити акције које ће утицати на друштвене промене како би се циљеви у што краћем року остварили и како би  резултати били од користи за цело друштво. Кроз оснивање делова Удружења  на општинским, градским и покрајинским нивоима Удружење ће разматрати и ангажовати се на решавању тема од значаја за локалну самоуправу, покрајину и грађане који тамо живе. У том циљу Удружење ће примати у своје чланство физичка и правна лица, која доприносе остваривању циља, а удруживаће се у земљи и иностранству искључиво уколико се тиме постижу циљеви Удружења.  Удружење ће своје делове оснивати и према струковним принципима.

У циљу разраде циљева Удружење ће донети програмски документ.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је:  Покрет за преокрет

Скраћени назив Удружења је: Преокрет

Седиште Удружења је у Београду,

Одлуку о промени адресе седишта доноси председник.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Чланом Удружења може да постане свака пунолетна, пословно способна особа, која испуњава услове из овог Статута и прихвати циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Извршном одбору Удружења.

Чланом Удружења могу да постану и правне особе. Чланство у Удружењу оне остварују путем овлашћеног представника.

Друге правне особе могу да постану и придружени чланови Удружења, а међусобна права и обавезе дефинишу се посебним уговором о придруживању.

Чланство може бити редовно и почасно.

Редовни чланови Удружења плаћају годишњу чланарину у износу који утврди Скупштина. Председништво  може ослободити од плаћања чланарине лица која не остварују сопствене приходе или су социјално угрожена.

Физичко лице или прабно лице које жели да постане редовни члан Удружења подноси приступницу  Удружењу, преко Извршном одбора, који доноси одлуку о пријему у чланство.

Уз захтев за приступање Удружењу уједно се потписује и изјава о поштовању одредби Статута и других аката  Удружења, као и одука органа Удружења.

У удружење не може бити примљено физичко или правно лице које би нарушило углед Удружења, тако што је осуђивано за кривична дела из области привредног криминала и кривичних дела која се односе на изазивање верске или националне мржње, ратних злочина или других  кривичних дела, која га чине недостојним. Извршни одбор слободно цени да ли постоје неки други разлози који би утицали да такав пријем делује негативно на углед Удружења.

Члан 6.

Удружење може имати и симпатизере. Симпатизер Удружења постаје се стављањем својеручног потписа у евиденцију симпатизера. Евиденцију симпатизера води Извршни одбор и ови подаци о  симпатизерима нису  доступни јавности. Симпатизери се обавештавају о активностима Удружења  које би им могле бити од интереса.   Симпатизери немају статус чланова Удружења.

Члан 7.

Председништво  може именовати почасне чланове Удружења. Почасни чланом може постати лице које је личним радом и залагањем посебно допринело оставаривању циљева Удружења.

Права, обавезе и одговорност чланова

Члан 8.

Чланови Удружења имају право да:

-равноправно са другим члановима учесвовања  у активностима Удружења ради остваривања циљева Удружења,

-учествовати у раду Скупштине или бирати своје представнике у  Скупштину, према Статуту Друштва

-бити информисани о раду Удружења,

– бирати и бити бирани у органе управљања Удружења.

Чланови Удружења имају дужности:

–          поштовати одлуке органа Удружења,

–          поштовати одредбе Статута,

–          плаћати редовно годишњу чланарину.

Члан 9.

Чланство престаје:

-иступањем,

-искључењем,

-искључењем због непоштовања одредаба Статута.

Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор. Против одлуке Извршног одбора  о искључењу, односно о одбијању захтева за пријем у чланство, може се, у року од 15 дана, поднети приговор Председништву. Одлука Председништва  је коначна.

Унутрашња организација

Члан 10.

Органи Удриужења  су:

–          Скупштина

–          Председништво

–          Председник Удружења

–          Извршни одбор

Скупштина

Члан 11.

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви редовни чланови Удружења.

Уколико Удружење напуни број  од  1.000 чланова Скупштина ће се, након тог периода,  бирати према делегатском принципу, према Правилнику о избору у Скупштину Удружења, који ће тада бити усвојен.

Уколико Удружење напуни број од 900 чланова приступиће се изради Правилника и од дана учлањена 900-тог члана  у року од 30 дана биће донет Правилник о изборима за  Скупштину Удружења, како би, уколико наступи  случај из става 2. овог члана,  био припремљен потребни акт за њено конституисање.

Члан 12.

Скупштина Удружења надлежна је и обавља следеће послове:

–          доноси план и програм рада;

–          усваја Статути, као и измене и допуне Статута;

–          усваја друге опште акте Удружења;

–          именује особе овлашћене за заступање Удружења,

–          бира председника;

–          бира и разрешава чланове Председништва;

–          разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва;

–          разматра и усваја финансијски план и  извештај;

–          одлучује о статусним променама и престанку Удружења;

–          одлучује о висини годишње чланарине;

–          одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

–          одлучује о статусним променама Удружења;

–          одлучује о престанку рада Удружења.

Скупштина се састаје према потреби, а најмање једном годишње.

Скупштина сазива председник.  Председник  је обавезно да сазове заседање Скупштине у року од 30 дана од дана када је то предложи  10% редовних чланова Удружења.

Председнк  позиве за заседање Скупштине доставља  члановима, по правилу, најмање седам дана пре дана заседања.

У хитним случајевима Скупштину може сазвати и председник,  и то  у року краћем од рока из става 1. овог члана, што ће председник  образложити на почетку тако сазване седнице .

Члан 13.

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова пристутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Председништво

Члан 14.

Председништво извршава одлуке Скупштине и стара се о остваривању циљева Удружења између седница Скупштине.

Председништво  има 25 изабраних чланова, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова председништва је  4 године.

Председник Удружења, потпредседници Удружења и председник Извршног одбора Удружења су  по положају чланови  Председништва.

Председник Удружења сазива и води седнице Председништва.

Председништво обавља следеће послове:

–          организује редовно обављање делатности Удружења;

–          стара се о спровођењу циљева Удружења између седница Скупштине Удружења;

–          спроводи одлуке Скупштине Удружења;

–          одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

–          доноси пословник о свом раду;

–          утврђује предлог финансијског плана и завршног рачуна;

–          доноси финансијске одлуке;

–          одлучује о оснивању огранака и других облика рада  Удружења;

–          предлаже Скупштини удруживање у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

–          подноси Скупштини годишњи извештај о раду;

–          на предлог председника бира Избршни одбор и његовог председника;

–          предлаже  висину чланарине;

–          доноси одлуку по жалби  о пријему и о искључењу из чланства,

–          брине се о информисању чланова и јавности;

–          одлучује о коришћењу имовине Удружења,

–          именује лица за потписивање материјално-финансијских  докумената;

–          одлучује о обављању допуштене делатности;

–          оснива одборе, комисије и друга тела која помажу остваривању циљева Удружења;

–          обавља све друге активности које му Скупштина стави у надлежност.

Члан 15.

Седнице сазива и њима председава председник Удружења. Седнице Председништва се одржавају  према потреби, а најмање једном у три месеца. Седница се може одржати ако је присутна најмање једна половина чланова Председништва, а пуноважне одлуке доносе се већином гласова присутних чланова Председништва.

Члан 16.

Председништво  одговара за свој рад Скупштини.

Сваки члан Председништва  може поднети оставку пре истека мандата на који је изабран, с тим да је дужан обављати своју дужност до доношења одлуке о разрешењу. Скупштина је дужна донети одлуку о оставци на првој наредној седници.

До избора првог Председништва, послове Председништва обавља председник Удружења.

Председник Удружења

Члан 17.

Удружење има председника који осигурава правилан и законит рад Удружења, а бира га Скупштина на време од 4 године, с тим да може бити биран више пута заредом.

Председник заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник  Удружења уједно је и председник Председништва  и председава Скупштином Удружења.

Председник Удружења:

–          заступа и руководи Удружењем;

–          стара се да се спроводи Програм Удружења;

–          доноси све одлуке које нису у надлежности других органа;

–          сазива и председава седницама Председништва   Удружења и предлаже дневни ред;

–          сазива и председава Скупштином Удружења;

–          проводи одлуке Скупштине и руководи радом Удружежа  између две седнице Скупштине;

–          заступа Удружење у поступку регистрације;

–          у случају престанка постојања Удружења обавља дужност ликвидатора;

–          обавља и друге послове које му повери Скупштина или Председништво.

У случају одсутности или спречености председника замењује један од потпредседника, које овласти председник.

Потпредседници

Члан 18.

Удружење има једног или више потпредседника, а не више од 5,  које бира Председништво , на предлог председника, на време од 4 године. Потпредседници помажу председнику Удружења у обављању послова и по потреби замењују председника, по добијеним овлашћењима.

Извршни одбор

Члан 19.

Извршни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спорвођењу одлука Скупштине, Председништва и председника удружења, као и одлука које су у надлежности Извршног одбора.

Извршни одбор има најмање 9 чланова. Број чланова одређује Председништво Удружења. Извршни одбор бира се на 4 године.

Извршни одбор  обавља следеће послове:

-извршава одлуке Скупштине, Председништва и председника Удружења;

– доноси пословник о свом раду;

– даје предлоге за формирање, и у консултацијама са Председништвом и Председником, организује формирање делова Удружења;

-даје предлоге за кадровска решења за вођење огранака и других организационих облика рада  Удружења;

-обавља послове, у складу са законом, на прибављању финансијских средстава и материјалних  услова за рад Удуржења;

-организује вођење административних послова за Удружење;

-обавља и друге послове које му повере други органи Удружења,

На челу Извршног одбора налази се председник извршног одбора, који организује рад Извршног одбора. Извршни одбор има и заменика председника Извршног одбора, којег на предлог председника Извршног одбора бира Извршни одбор. Заменик председника Извршног одбора замењује председника Извршног одбора и помаже му у раду.

До избора првог Извршног одбора функцију Извршног одбора обављаће лице које одреди Оснивачка скупштина.

 Остваривање јавности рада

Члан 20.

Рад Удружења је јаван.

Јавност рада осигурава се и остварује праводобним и истинитим обавештавањем чланова Удружења и путем јавног саопштавања. Чланови се о раду Удружења обавештавају доставом писаних материјала и путем седница органа Удружења.

Представници средстава јавног информисања могу присуствовати седницама органа управља Удружења, ако такву  одлуку донесе орган који седницу одржава.

Ради што потпунијег остваривања јавности рада, Удружење може издавати своје гласило, у складу са прописима о јавном информисању. Одлуку о издавању гласила доноси Скупштина.

Удружење ће по потреби организовати конференције за штампу, издавати саопштења и организовати јавна окупљања у циљу јавног саопштавања ставова.

Удружење по потреби издаје и друга средства јавног информисања (периодичне публикације, билтене, плакате и сл.) у складу са Законом.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 21.

Удружење прибавља новчана средства из чланарине, донација, поклона, наследства, наменских средстава из буџета јединица локалних самоуправа, покрајине и Републике Србије.

Члан 22.

Финансијским средствима, у складу са Статутом и законом  располаже председник Удружења или лице које он овласти. Председник извештај о приходима и расходима подноси Председништву, а најмање једном годишње, Скупштини Удружења. Председник одређена овлашћења у располагању средствима може да пренесе на председника Извршног одбора Удружења.

Члан 23.

Евентуална добит Удружења која би била исказана на крају године, преноси се у наредну годину или се улаже у основна средства, о чему одлучује Председништво Удружења.

За оправдане трошкове учињене у вези са обабљањем делатности Удружења чланови имају право на накнаду, а за рад у вези са делатности Удружења и награду, када је то посебним актом предвиђено.

Члан 24.

Финансијска година Удружења почиње 1. јануара, а завршава 31.децембра исте године.

Финансијски извештај о пословању подноси Председништво Скупштини Удружења најкасније до 31.марта, за претходну финансијску годину.

Члан 25.

Друштво из својих прихода и путем поклона  може да стиче имовину. Одлуку о располагању имовином доноси Председништво.

Члан 26.

Друштво се неће бавити привредним делатностима којима се стиче добит.

 

Оснивање огранака и повезивање

Члан 27.

Удружење може оснивати огранке, подружнице, одборе, секције, групе и клубове.

Одлуку о оснивању делова Удружења  доноси Председништво, на предлог председнка.

Делови Удружења немају статус правног лица.

Удружење се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. Одлуку о томе доноси Скупштина, на предлог Председништва.

Изглед и садржина печата

Члан 28.

Удружење има печат. Печат Удружења је округлог облика, промера 30 мм. Уз обод је исписан назив Удружења на српском језику и ћириличном писму, те адреса седишта Удружења.

Печат чува и овлаштен је да га користи председник Удружења и други чланови Удружења, које он за то писмено овласти.

Поступак за измене и допуне Статута и поступак доношења иизмена других општих аката

Члан 29.

Предлог за измене и допуне Статута, на иницијативу Председника или најмање пет чланова Удружења, усваја Председништво. На предлог Председништва Скупштина доноси одлуку о изменама и допунама Статута.

Органи Удружења доносе опште акте из своје надлежности: одлуке, правилнике и друге акте.  Сви општи акти доносе се већином гласова, уколико се ради о колективним органима.

Удружење обавезно доноси следеће акте: Програм рада Удружења, Пословник о раду Скупштине Удружења, Пословник о раду Председништва Удружења, Пословник о раду Извршног одбора Удружења, Кодекс понашања чланова Удружења.

Престанак удружења

Члан 30.

Удружење престаје одлуком Скупштине или из разлога прописаних законом.

Одлуку о престанку Удружења доноси Скупштина двотрећинском већином присутних чланова.

Члан 31.

У случају престанка Удружења њезина се имовина поклања задужбини или хуманитарној организацији у складу са одлуком Председништва.

Ступање на снагу

Члан 32.

Статут Удружења ступа на снагу са даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

У Београду, 02.06.2015.

Председник оснивачке скупштине Удружења

Проф. др Драгољуб Јовичић

Scroll to Top