З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

П Р Е Д Л О Г

Члан 1.

            У Закону о трговини („Сл. Гласник РС“ број 53/10, 10/13) после члана 36. додаје се назив изнад члана и нови члан 36a који гласи:

 ,, Aмбалажа за паковање купљење робе

Члан 36а

 Амбалажом за паковање купљење робе сматрају се пластичне, папирне, платнене или од другог материјала направљене кесе или кутије и друге сличне ствари направљене од пластике, папира, платна или другог материјала погодног за паковање купљење робе, а које обезбеђује трговац.

Продавац је дужан да цене амбалаже посебно исказује кроз назив амбалаже и појединачну цену, која се исказује на фискалном рачуну.

Забрањено је урачунавање цене амбалаже у цену производа и сваки трошак амбалаже мора бити исказан купцима кроз цену те амбалаже.

Од обавезе из става 2.и 3. овог члана изузето је амбалажно паковање намењено за производе који немају фабричку амбалажу: месо, поврће и воће, производи у ринфузи и други производи који немају фабричко паковање. Та амбалажна паковања морају бити посебно означена и на њима треба да стоји ознака за коју групу производа је намењена.

У продајном објекту треба да буде обезбеђено место на коме купци могу да оставе своје лично амбалажно паковање.“

Члан 2.

            У члану 41. став 1. на крају реченице брише се знак тачка, ставља се запета и додају се речи: „као и продајну цену пластичне амбалаже коју продаје купацу за паковање купљење робе.“

            После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

            „У продајну цену робе се не сме урачунавати трошак набавке пластичне амбалаже коју трговац продаје купцу за паковање купљене робе осим за производе из члана 36а став 4.“

            Ст. 3-13. постају ст. 4-14.

Члан 3.

             У члану 74. став 1. додаје се нова тачка 1) која гласи:

            „1) не искаже посебно цену амбалаже кроз назив и појединачну цену амбалаже на фискалном рачуну; урачуна цену амбалаже у цену производа; не означи посебно амбалажна паковања за групе производа; не обезбеди место на коме купци могу да оставе своје лично амбалажно паковање (члан 36а ст. 2- 5.);“

            Тач. 1) – 6) постају тач. 2) – 7).

 Члан 4.

             Трговци су дужни да ускладе цене роба и услуга са чл.1. и 2. овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу.

            Трговци су дужни да од дана ступања на снагу овог закона на видном месту у објектима у којима се обавља трговина истакну обавештење којим ће информисати купце о дану почетка примене овог закона и о цени пластичне амбалаже за паковање купљене робе која ће бити наплаћивана од дана почетка примене овог закона.

            Обавештењем из става 2. трговци посебно информишу купце да је до почетка примене овог закона цена пластичне амбалаже била урачунававана у цену осталих производа.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се протеком три месеца од дана ступања на снагу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 1. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

 УставниосновзадоношењеЗаконао изменама и допунама Закона о трговинисадржанје у члану 97.УставаРепубликеСрбије,премакомеРепубликаСрбија, поредосталог, уређује и обезбеђујеостваривање и заштитуслобода иправаграђана, одрживи развој; систем заштите и унапређења животне средине; заштиту и унапређење биљног и животињског света и друге односе од интереса за Републику Србију у складу са Уставом.

 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

 

Законом о трговини уређује се и питање цена. У члану 41. Закона је уређено: „Трговац је дужан да на јасан, несумњив, лако уочљив и читљив начин истакне продајну цену робе/услуга која се нуди у трговини на мало“. Од овог основног правила изузета је амбалажа, иако то питање није регулисано овим Законом, већ се оно реализује у пракси,. Наиме, трговци робу пакују или то чине сами купци узимајући од продавца амбалажу (најчешће пластичне кесе) без накнаде. Међутим, цена те амбалаже укалкулисана је у цену свих производа и плаћају је сви купци независно да ли користе или не користе амбалажу продавца. Тако купци приликом куповине млека, хлеба и других производа увек у тој цени плаћају и цену амбалаже који они користе или не користе. Србија је у том погледу готово усамљена у упоредном праву.

Према неким анкетама, велики број грађана Србије се изјашњава за избацивање пластичних кеса из употребе.

Поред тога треба имати у виду да се више од половине закона које Србија треба да усвоји на свом путу ка ЕУ, односи на заштиту животне средине.

            Промет пластичних кеса, тренутно у Србији, није регулисан законом, па ове измене могу бити добар почетак на путу решавања овог проблема, нарочито у погледу смањења употребе пластичних кеса.

 • ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА ИПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

 Чланом 1. се уводи нови члан 36а. којим се посебно регулише амбалажа за паковање купљење робе. Овим чланом се дефинише појам амбалаже за паковање купљење робе, као и обавеза продавца да цену амбалаже посебно исказује у фискалном рачуну, односно забрана да цену амбалаже урачунава у цену производа. Од ових обавеза се изузима амбалажа која је намењена за паковање производа који се не продају у фабричком паковању, будући да ове производе продавац мора приликом мерења или издвајања из веће количине да запакује купцу. Такође, овим чланом се прописује обавеза продавца да обезбеди место у објекту где ће купац моћи да одложи своје лично амбалажно паковање.

Чланом 2. се мења члан 41. у ставу 1. тако што се обавеза продавца да истакне продајну цену робе/услуга која се нуди у трговини на мало проширује и на продајну цене амбалже коју продавац продаје купцу за паковање купљење робе. Чланом 2. се у члану 41. додаје и нови став 3. који посебно истиче забрану продавцу да у продајну цену робе урачунава трошак набавке пластичне амбалаже коју продаје купцу за паковање. Ова забрана се не односи на пластичну амабалажу коју продавац користи да купцу упакује производе који нису фабрички паковани.

Чланом 3. се допуњује члан 74. који се односи на казнене, односно прекршајне одредбе. Овим чланом се предвиђа као прекршај поступање супротно члану 36а с. 2-5.

Члан 4. је самостални члан који предвиђа обавезу трговаца да у року од три месеца, дакле до момента примене овог закона, ускладе цене роба и услуга са чл. 1. и 2. овог закона, као и обавезу да истакну посебно обавештење којима ће информисати купце о дану почетка примене овог закона, о цени пластичне амбалаже која ће бити наплаћивана, као и о томе да је до примене овог закона цена пластичне амбалаже била урачунавана у цену осталих производа.

Чланом 5.Предлога законапрописанјерокзаступањенаснагузакона и рок од три месеца од дана ступања на снагу за почетак његове примене. Одложеним рок је предвиђен како би трговци имали времена да ускладе цене са новим одредбама, али и како би се оставио примерен рок да купци буду обавештени о примени закона, односно о новим прописима.

 1. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Усвајањем ових измена купци ће имати економску корист, јер ће укупни зависни трошкови трговца по јединици производа бити мањи, па ће то омогућити ниже цене производа. На бази јавно доступних цена које имају произвођачи пластичних кеса цене се крећу око 1,00 динара по комаду за најјефтиније, односно најтање и најмање кесе, чија је носивост до 1 кг док су веће кесе од 10,80 до 17,40 динара по комаду за пластичне кесе. Реч је о обичним кесама без штампе, а познато је да многи трговачки ланци на кесама имају и своју рекламу. Пластичне кесе за већа паковања (за одећу), су око 15,00 до 50,00 динара. Просечна породица у Србији, која живи у граду, према неким подацима, узме дневно и до 10 кеса, што може довести до рачунице да месечно посредно за ту робу плате од 300 до 1.000 динара.

Други позитивни ефекти ових измена и допуна је и у чињеници да ће се број амбалаже, посебно пластичних кеса, које се углавном користе једнократно значајно смањити. Наиме сада ће купци моћи да сами изаберу да ли ће користити вишекратне кесе или торбе или ће сваки пут куповати пластичне кесе за једну употребу. Тиме би се смањило загађење животне средине јер је процена да се дневно у Србији једнократно употреби 7.000.000 пластичних кеса и оне заврше не само на депонијама већ и у природи, а многима је разградљивост преко 100 година. То ствара трошак за комунална предузећа, која значајан део својих људских капацитета дневно ангажују на прикупљање баш пластичних кеса које ветар разноси.

 1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно је обезбедити финансијска средства у буџету Републике Србије.

 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са чланом 167. пословника Народне скупштине (,,Службени гласник РС“, број 20/2012-пречишћен текст), јер би недоношење по хитном поступку могло да проузрокује штетне последице по живот и здравље људи.

 • ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

АМБАЛАЖА ЗА ПАКОВАЊЕ КУПЉЕЊЕ РОБЕ

ЧЛАН 36А

АМБАЛАЖОМ ЗА ПАКОВАЊЕ КУПЉЕЊЕ РОБЕ СМАТРАЈУ СЕ ПЛАСТИЧНЕ, ПАПИРНЕ, ПЛАТНЕНЕ ИЛИ ОД ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА НАПРАВЉЕНЕ КЕСЕ ИЛИ КУТИЈЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ СТВАРИ НАПРАВЉЕНЕ ОД ПЛАСТИКЕ, ПАПИРА, ПЛАТНА ИЛИ ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА ПОГОДНОГ ЗА ПАКОВАЊЕ КУПЉЕЊЕ РОБЕ, А КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ТРГОВАЦ.

ПРОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЦЕНЕ АМБАЛАЖЕ ПОСЕБНО ИСКАЗУЈЕ КРОЗ НАЗИВ АМБАЛАЖЕ И ПОЈЕДИНАЧНУ ЦЕНУ, КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ НА ФИСКАЛНОМ РАЧУНУ.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ УРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ АМБАЛАЖЕ У ЦЕНУ ПРОИЗВОДА И СВАКИ ТРОШАК АМБАЛАЖЕ МОРА БИТИ ИСКАЗАН КУПЦИМА КРОЗ ЦЕНУ ТЕ АМБАЛАЖЕ.

ОД ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 2.И 3. ОВОГ ЧЛАНА ИЗУЗЕТО ЈЕ АМБАЛАЖНО ПАКОВАЊЕ НАМЕЊЕНО ЗА ПРОИЗВОДЕ КОЈИ НЕМАЈУ ФАБРИЧКУ АМБАЛАЖУ: МЕСО, ПОВРЋЕ И ВОЋЕ, ПРОИЗВОДИ У РИНФУЗИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОЈИ НЕМАЈУ ФАБРИЧКО ПАКОВАЊЕ. ТА АМБАЛАЖНА ПАКОВАЊА МОРАЈУ БИТИ ПОСЕБНО ОЗНАЧЕНА И НА ЊИМА ТРЕБА ДА СТОЈИ ОЗНАКА ЗА КОЈУ ГРУПУ ПРОИЗВОДА ЈЕ НАМЕЊЕНА.

У ПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ ТРЕБА ДА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНО МЕСТО НА КОМЕ КУПЦИ МОГУ ДА ОСТАВЕ СВОЈЕ ЛИЧНО АМБАЛАЖНО ПАКОВАЊЕ.

Истицање цене

Члан 41.

 Трговац је дужан да на јасан, несумњив, лако уочљив и читљив начин истакне продајну цену робе/услуга која се нуди у трговини на мало, КАО И ПРОДАЈНУ ЦЕНУ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ КОЈУ ПРОДАЈЕ КУПЦУ ЗА ПАКОВАЊЕ КУПЉЕЊЕ РОБЕ.

Продајна цена је укупна, коначна цена по јединици робе, или дате количине робе, односно коначна цена услуге, укључујући све порезе и дажбине.

У ПРОДАЈНУ ЦЕНУ РОБЕ СЕ НЕ СМЕ УРАЧУНАВАТИ ТРОШАК НАБАВКЕ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ КОЈУ ТРГОВАЦ ПРОДАЈЕ КУПЦУ ЗА ПАКОВАЊЕ КУПЉЕНЕ РОБЕ ОСИМ ЗА ПРОИЗВОДЕ ИЗ ЧЛАНА 36А, СТАВ 4.

Трговац је дужан да поред продајне цене означи и јединичну цену за претходно упаковане производе.

Јединична цена је продајна цена обрачуната по килограму, литру, метру, квадратном метру, кубном метру или другој јединици мере која се уобичајено користи у промету одређене робе/услуге.

Претходно упаковани производи су производи који су упаковани без присуства купца, при чему се количина тих производа не може променити без промене паковања односно без отварања паковања при чему настаје видно оштећење.

Ако роба није упакована него се мери у присуству потрошача, трговац је дужан да истакне само јединичну цену робе.

Јединична цена се не мора посебно истицати ако је једнака продајној цени.

Одредбе ст. од 1. до 7. овог члана не примењују се на продају путем јавног надметања, као и на продају уметничких дела и антиквитета.

У продајном објекту у којем се обавља трговина на мало поред трговине на велико, трговац је дужан да јасно, на уочљив начин истакне прво продајну (малопродајну) цену, па велепродајну цену за сваку робу коју нуди на продају.

У пружању услуга, трговац је дужан да на видном месту истакне само јединичну цену услуга (нпр. према сату, километру, киловат-сату и сл.), на начин из става 1. овог члана.

Цена се истиче у валути платног промета.

Изузетно, цена може да се истиче у страној валути, са назнаком обрачунског курса, у трговини услугама у туризму које су у непосредној вези са иностранством, возилима, односно у складу са посебним прописима.

Министар ближе прописује начин и услове истицања јединичне цене за поједине врсте производа.

Члан 74.

 Новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

 • НЕ ИСКАЖЕ ПОСЕБНО ЦЕНУ АМБАЛАЖЕ КРОЗ НАЗИВ И ПОЈЕДИНАЧНУ ЦЕНУ АМБАЛАЖЕ НА ФИСКАЛНОМ РАЧУНУ; УРАЧУНА ЦЕНУ АМБАЛАЖЕ У ЦЕНУ ПРОИЗВОДА; НЕ ОЗНАЧИ ПОСЕБНО АМБАЛАЖНА ПАКОВАЊА ЗА ГРУПЕ ПРОИЗВОДА; НЕ ОБЕЗБЕДИ МЕСТО НА КОМЕ КУПЦИ МОГУ ДА ОСТАВЕ СВОЈЕ ЛИЧНО АМБАЛАЖНО ПАКОВАЊЕ (ЧЛАН 36А СТ. 2- 5.);
 • не води евиденцију промета на потпун и прописан начин ( члан 37 );
 • продаје робу са неуредном или непрописном декларацијом ( члан 40 );
 • не истакне цене или не истакне цене на прописан начин ( члан 41 );
 • нема истакнуто пословно име или основне податке о продајном објекту, почев од дана обављања трговине ( члан 42 );
 • ако не истакне радно време или се не придржава означеног радног времена, односно ако радно време одреди супротно прописаним условима ( члан 43 );
 • не достави податке у складу са чланом 47. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара.

Scroll to Top