РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Посланик проф. др Јанко Веселиновић – Покрет за ПРЕОКРЕТ

19.новембар 2015. године

Б е о г р а д

 

 

                        ПРЕДСЕДНИКУ

                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

            На основу члана 68., члана 150. Став 1. И члана 192. Став 2. Пословника Народне скупштине, подносим ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА КАКО СУ ТРОШЕНА СРЕДСТВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА (ПИО) У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 1991. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015.ГОДИНЕ И ДА ЛИ ЈЕ БИЛО ЗЛОУПОТРЕБА У КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОВОГ ФОНДА И ЊИХОВОГ НЕНАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА, с предлогом да се сходно члану 167. Пословника Народне скупштине, донесе по хитном поступку.

НАРОДНИ ПОСЛАНИК

Проф. др Јанко Веселиновић – Покрет за ПРЕОКРЕТ

ПРЕДЛОГ

            На основу члана 8.став 1. Закона о Народној скупштини (,,Службени гласник РС“,брoj9/10) и члана 68. Пословника Народне скупштине(,,Службени гласник РС“, број 20/12-пречишћени текст)

            Народна скупштина Републике Србијe, на_____ седници ______заседања у 2015.години,одржаној _____2015.године,донела је

ОДЛУКУ

O ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА КАКО СУ ТРОШЕНА СРЕДСТВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА (ПИО) У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 1991. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015.ГОДИНЕ И ДА ЛИ ЈЕ БИЛО ЗЛОУПОТРЕБА У КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОВОГ ФОНДА И ЊИХОВОГ НЕНАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА

 

  1. Образује се Анкетни одбор ради утврђивања чињеница како су трошена средства Републичког фонда пензијско инвалидског осигурања (Фонд ПИО) у последње две и по деценије, почев од 1. јануара 1991. године до 31. децембра 2015.године и да ли је било злоупотреба у коришћењу средстава овог Фонда и њиховог ненаменског трошења (у даљем тексту: Анкетни одбор).
  1. Анкетни одбор чине по један народни посланик из сваке посланичке групе у Народној скупштини, на предлог посланичке групе.

            Посланичка група одређује народног посланика за члана Анкетног одбора у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

  1. Прву седницу Анкетног одбора сазива председник Народне скупштине.

            До избора председника Анкетног одбора првој седници председава најстарији присутни члан Анкетног одбора.

            Анкетни одбор на првој седници бира, из реда својих чланова, председника и заменика председника Анкетног одбора.

  1. Задатак Анкетног одбора је да сагледа и утврди чињенице и околности које су довеле до тога да у Фонду ПИО нема довољно средстава за исплату пензија, иако је преко 1,6 милиона живих пензионера уплаћивало у Фонд ПИО цео радни век наменска средства за исплату пензија, дакле и за пензију коју ће сваки појединачно примати када оде у пензију, на основу закона и да се у том циљу утврди:

– да ли су средства Фонда ПИО корићена за изградњу појединих капиталних објеката, да ли постоји документација и ко је сада њихов власник,

– да ли су средства Фонда ПИО користио град Београд за изградњу Сава центра, Газеле и неких других капиталних објеката ида ли постоји документација,

– да ли су у неким другим градовима у Србији средства Фонда ПИО коришћена за изградњу капиталних објеката,

– да ли су средства Фонда ПИО коришћена пре и након Нато бомбардовања за куповину стамбених и других објеката,

– да ли су из средстава Фонда ПИО узимане отпремнине у износима и до 20.000 тадашњих немачких марака, наводно због напуштања радног места у РФ ПИО, без права запослења у државној управи, а затим се та иста лица запошљавали, чак и на истим радним местима,

– како и под којим условима је вршена адаптација зграде Фонда ПИО У Немањиној улици бр. 30, у Београду и њених филијала

– како су трошена средства Пензијског фонда социјалног осигурања војних осигураника, који је у међувремену угашен,

како су трошена средства Фонда ПИО, у организационом делу где су били осигурани адвокати и приватни предузетници са седиштем на Новом Београду,

– како су трошена средства за стамбену изградњу,

– где су средства у износу од 10% од приватизације, односно да ли су уплаћивана у Фонд ПИО, што је била законска обавеза и како су трошена,

– колико физичких лица користе средства из Фонда ПИО, а да нису изворно уплаћивала средства у овај Фонд,

– да ли има сазнања да су средства фонда коришћена за куповину акцизних производа (цигарета), које су након тога биле предмет продаје на црном тржишту

  1. Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и организација податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне за извршење задатка.
  2. Анкетни одбор је дужан да задатак изврши у року од 120 дана од конституисања Анкетног одбора.

            Анкетни одбор је дужан да поднесе Народној скупштини извештај са предлогом мера, у року из става 1. ове тачке.

            Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Народне скупштине.

  1. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

       РС Број—–

У Београду_________2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                 Маја Гојковић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е

             IПравни основ за доношење одлуке

            Правни основ за доношење ове одлуке садржанје у члану 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије којим је прописано да Народна скупштина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, у члану 8. став 1. Закона о Народној скупштини којим је прописано да Народна скупштина између осталог доноси и одлуку и у члану 68. Пословника Народне скупштине, којим је прописано да Народна скупштина образује анкетни одбор ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима и да се одлуком о образовању анкетног одбора утврђује састав и задатак одбора, као и рок за његово извршење са обавезом да се Народној скупштини поднесе извештај са предлогом мера.

            II Разлози за доношење одлуке

            Иницијативом за образовање Анкетног одбора (број:125, од 18.11.2015.) Покрету за ПРЕОКРЕТ, односно мени као народном посланику, обратило се Удружење синдиката пензионера Србије забринуто за положај пензионера у Србији, након бројних анализа и анкета, које је ово Удружење, које окупља преко 300.000 чланова, спровело. Реч је о репрезентативном удружењу синдиката пензионера, које је чланица Европске федерације пензионера и старих лица (FERPA), са седиштем у Бриселу. Овом одлуком предлаже се образовање Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности које су довеле до тога да у Фонду ПИО нема довољно средстава за исплату пензија, па су пензије смањене иако је преко 1,6 милиона живих пензионера уплаћивало у Фонд ПИО цео радни век наменска средства за исплату пензија, дакле и за пензију коју ће сваки појединачно примати када оде у пензију. Пензионери се често проглашавају за кривце у држави јер их запослени издржавају, иако су они некада били запослени и издвајали средства да могу да примају пензију и да од те пензије живе. Пензије су чак предмет разговора Владе Србије са међународним организација, попут ММФ-а иако пензионери са ММФ-ом немају никакав уговорни или било какав други однос јер су средства уплаћивали у Фонд ПИО. Са друге стране представници Владе нису обавестили пензионере и њихове легитимне организације, како су трошена њихова средства и због чега већина њих не може да живи од тих пензија, па је значајно повећана смртност пензионера. Зато је потребно утврдити како су трошена средства Фонда ПИО. Разлог за овај захтев су и непримерене изјаве према којима поједини највиши државни функционери изјављују да би пензије могле бити повећане, али да он „не да, ето баш не да“ и изјаве да су се пензионери „добровољно одрекли дела својих пензија“. Ове изјаве показују да је највишим државним званичницима непозната или недовољно позната чињеница да су садашњи пензионери уплаћивали средства, од својих плата у Фонд ПИО и да са тим средствима не може да располаже неко ван законских и уставних оквира. Уколико се утврди да је код трошења средства Фонда ПИО било злоупотреба и да су она трошена ненаменски и улагана мимо Фонда може се поставити питања потребе доношења прописа којим би се „озаконило“ власништво или сувлашништво на тим објектима или средствима, како би Фонд ПИО имао више или имао довољно средстава за исплату одговарајућих пензија пензионерима. Ово се односи и на војне пензионере и на средства која су они издвајали, до неког периода, у посебан фонд.

            III објашњење основних правних института и појединачних решења

Предлогом одлуке прописујесе образовање Анкетног одбора и његов састав(тач 1.-3.).

Одређује се задатак Анкетног одбора(тачка 4.).

Прописује се начин рада Анкетног одбора(тачка 5.).

           Одређује се рок за извршење задаткаАнкетног одбора ,прописује се обавеза подношења Народној скупштини извештаја са предлогом мера и одређује се дан престанка рада Анкетног одбора(тачка 6.).

Одређујесе ступање на снагу ове одлуке(тачка 7.).

            IVПроцена финансијских средстава потребних за спровођење ове одлуке

За спровођење овеодлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије.

            VРазлози за доношење одлуке по хитном поступку

Ову одлуку је потребно донети по хитном поступку, како би се што пре утврдиле и разјасниле све чињенице и околности које су довеле дочињеница и околности које су довеле до тога да у Фонду ПИО нема довољно средстава за исплату пензија.