Предлог

Члан 1.
У Закону о заштити корисника финансијских услуга („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 139/14) после члана 5. додаје се назив изнад члана и нови члан 5а који гласи:
„Посебназаштитакорисника

Члан 5а
У циљу заштите корисника даваоци финансијских услуга и Народна банка Србије у обавези су приликом израде предлога општих правила и прописа, као и њихових измена и допуна, а које доносе у смислу одредби закона којим се утиче на права и обавезе корисника финансијских услуга да их доставе на мишљење регистрованим удружењима грађана чији је циљ заштита права корисника финансијских услуга, као и да изнето мишљење узму у обзир.“

Члан 2.
У члану 9. у ставу 2. после речи „је дужан да обезбеди примену“ додају се речи: „основних начела заштите корисника утврђених у члану 5. овог закона,“.
После става 3. додају се нови став 4 – 6. који гласе:
„Одредбе Општих услова пословања давалаца финансијских услуга којима се корисници финансијских услуга стављају у неравноправан и неповољнији положај у односу на одредбе уговора, или којима се за кориснике финансијских услуга стварају додатне финансијске обавезе, ништаве су.
Општим условима пословања уређују се услови за закључење и спровођење уговора а међусобна права и обавезе даваоца и корисника финансијских услуга регулишу се искључиво уговором између даваоца и корисника финанијских услуга.
Давалац финансијских услуга дужан је да уз примерак закљученог уговора кориснику финансијских услуга преда примерак општих услова пословања, чији текст је исписан фонтом исте врсте и величине као и текст уговора.“

Члан 3.
У члану 18. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Задуженост корисника на месечном нивоу не може бити већа од 40% укупних месечних примања корисника услуга а изузетно, уз његову изричиту сагласност дату у писаној форми, укупна месечна задуженост може износити највише 50% , а уколико би задуженост корисника прешла 40%, а уз посебну сагласност корисника 50%, давалац финансијских услуга је дужан да понуди кориснику измену уговора са продужењем рока отплате како би задуженост корисника била мања од 40% односно 50%.“
Досадашњи став 2. мења се и гласи:
„Ако се уговорне стране сагласе да се кредитно задужење корисника повећа-банка односно давалац лизинга дужни су да поново процене кредитну способност тог корисника, с тим да задуженост корисника не може бити већа од 50% укупних месечних примања.“
Досадашњи ст. 2-5. постају ст. 3-6.

Члан 4.
У члану 28. додаје се нови став 1. који гласи:
„Уколико се за време трајања уговора задуженост корисника повећа изнад износа утврђених чланом 18. овог закона, банка односно давалац лизинга дужни су да кориснику понуде измену обавезних елемената уговора како задуженост корисника не би прелазила износе утврђене чланом 18 овог закона.“
У ставу 2. број: „1.“ замењује се бројем: „2.“
У ставу 3. број: „2.“ замењује се бројем: „3.“
У ставу 4. број: „3.“ замењује се бројем: „4.“
Постојећи ст. 1-4. постају ст. 2-5.

Члан 5.
После члана 54. додаје се нови члан 54а који гласи:
„Члан 54а
Даваоци финансијских услуга дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона понуде корисницима измену уговора индексираних у страној валути а који су закључени до дана ступања на снагу овог закона.
Давалац финансијске услуге дужан је да у оквиру понуде из става 1. овог члана кориснку да могућност да у смислу измене уговорених услова изабере промену валуте индексације или да се у обрачуну и отплати обавеза корисника по том уговору примењује званични средњи курс уговорене валуте индексације који је важио на дан 26. јула 2014.године.
Измене уговора из ст. 1. и 2. овог члана производе дејство од 26. јула 2014. године до дана истека уговора.
Давалац финансијских услуга дужан је да уз понуду за измену уговора из ст. 1. и 2. овог члана кориснику достави обрачун и предлог измењеног плана отплате.

Члан 6.
Даваоци финасијских услуга дужни су да своје опште акте ускладе са одредбама овог закона најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

УставниосновзадоношењеЗаконао изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга садржанје у члану 97.УставаРепубликеСрбије,премакомеРепубликаСрбија, поредосталог, уређује и обезбеђујеостваривање и заштитуслобода иправаграђана, монетарни, банкарски, девизни и царински систем, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине и друге односе од интереса за Републику Србију у складу са Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Имајући у виду чињеницу да највећи број уговора закључених између давалаца и корисника финасијских услуга садржи валутну клазулу, а да је услед доношењаЗакона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (,,Сл. гласник РС“ бр. 116/14) и Закона о привременом уређивању начина исплата пензија(,,Сл. гласник РС“ бр. 116/14),дошло до драматичног смањења платежне способности грађана, што је довело до номиналног и реалног повећања њихове задужености, односно до отежаног или скоро немогућег испуњавања кредитних и других обавеза према банкама, што је још додатно отежано недавним флуктуацијама девизног курса, посебно курса швајцарског франка, неопходно је обезбедити правни оквир за решавање драматично тешког положаја великог броја корисника финансијских услуга.
Сем тога, предложеним решењима обезбеђује се и стабилност пословања банака односно спречава се урушавање банкарског сектора у Републици Србији, будући да предложене измене омогућавају да се банкама ануитети обавеза редовно измирију.
Предложене измене закона афирмишу уставно одређење (Члан 1. Устава) Републике Србије као државе социјалне правде.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Предлога закона додаје се нови члан 5а који прописује обавезу давалаца финансијских услуга и Народне банке Србије да у формулисању општих правила и аката узму у обзир ставове и мешљење регистрованих удружењима грађана чији је циљ заштита права корисника финансијских услуга, чиме се обезбеђује додатни механизам заштите економски слабије стране у уговорном односу.
Чланом 2. којим се мења и допуњује члан 9. прецизније се одређује садржина општих услова пословања на два начина: прописује се обавеза даваоца финасијских услуга да обезбеде примену општих начела заштите корисника а кроз опште услове пословања, и утврђује се ништавост одредби које би кориснике финансијских услуга довеле у лошији или неравноправан положај. Даље, прописује се да општим условима пословаља се уређују само услови за закључење и спровођење уговора а да се међусобна права и обавезе уређују искључиво уговором те се на овај начин спречава да се општим условима пословања корисници доведу у неповољнији положај у односу на онај који су уговорили.
Осим тога, давалац финансијских услуга дужан је да уз примерак закљученог уговора кориснику финансијских услуга достави примерак општих услова пословања, чији текст је исписан фонтом исте врсте и величине као и текст уговора.
Чланом 3. Предлога закона којим се мења и допуњује члан 18. на тај нјачин што се се законом утврђује дозвољен лимит задужености корисника финансијских услуга, а да би се избегле ситуације прекомерне задужености корисника финансијских услуга који неретко закључују уговоре у стању економске и финансијске нужде. Такође се утврђује и обавеза даваоца финансијске услуге да понуди измену уговора кориснику у случају прекорачења дозвољеног лимита задужености.
Чланом 4. допуњује се члан 28. који се односи на измену обавезних елемената уговора тако што се предвиђа обавезу даваоца финансијских услуга да када се задуженост корисника повећа изнад лимита утврђених у члану 3. понуди таквом кориснику измену обавезних елемената уговора како задуженост корисника не би прелазила износе утврђене у претходном члану.
Чланом 5. уводи се нови члан 54а којим се уводи обавеза даваоца финансијских услуга да понуде корисницима измену уговора индексираних у страној валути а који су закључени до дана ступања на снагу овог закона, с тим да се кориснку оставља могућност да изабере промену валуте индексације или да се у обрачуну и отплати обавеза корисника по том уговору примењује званични средњи курс уговорене валуте индексације који је важио на дан 26. Јул 2014. Године као дан ступања на снагу измена и допуна Закона о раду, којим је запосленима између осталог укинут минули рад, што је довело до смањења зарада.
Истим чланом прописује се и да измене уговора производе дејство од дана 26. Јул 2014. Године до дана истека уговора.
Осим тога прописана је и обавеза даваоца финансијских услуга да уз понуду за измену уговора кориснику достави обрачун и предлог измењеног плана отплате.
Чланом 6. Предлога закона прописује се обавеза даваоца финасијских услуга да своје опште акте ускладе са одредбама овог закона најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Чланом 7.Предлога законапрописанјерокзаступањенаснагузакона.

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Законом о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга обезбедиће се ефикасније остваривање циљева Закона, заштита великог броја корисника финансијских услуга – грађана, предузетника и пољопривредника. Посебна заштита обезбедиће се за оне грађане који су закључивали уговоре о кредиту, уговоре о лизингу и сл, а на које се односе одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закона о привременом уређивању начина исплата пензија, омогућиће се да корисници финансијских услуга наставе са испуњењем обавеза по закљученим уговорима а тиме и стабилност пословања банака и дугих финансијских организација.

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства у буџету Републике Србије.

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са чланом 167. пословника Народне скупштине (,,Службени гласник РС“, број 20/2012-пречишћен текст), јер би недоношење по хитном поступку могло да проузрокује штетне последице по рад органа и организација а законом се уређују питања и односи настали услед околности које нису могле да се предвиде.

VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

ПОСЕБНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА

ЧЛАН 5А
У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ КОРИСНИКА ДАВАОЦИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У ОБАВЕЗИ СУ ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА ОПШТИХ ПРАВИЛА И ПРОПИСА, КАО И ЊИХОВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА, А КОЈЕ ДОНОСЕ У СМИСЛУ ОДРЕДБИ ОВОГ ЗАКОНА, ДА ИХ ДОСТАВЕ НА МИШЉЕЊЕ РЕГИСТРОВАНИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЧИЈИ ЈЕ ЦИЉ ЗАШТИТА ПРАВА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА, КАО И ДА ИЗНЕТО МИШЉЕЊЕ УЗМУ У ОБЗИР.

Општи услови пословања

Члан 9.
Општим условима пословања давалаца финансијских услуга, у смислу овог закона, сматрају се услови пословања који се примењују на кориснике, услови за успостављање односа између корисника и даваоца финансијске услуге и поступак комуникације између њих, као и услови за обављање пословања између корисника и даваоца ове услуге.
Општим условима пословања давалац финансијске услуге је дужан да обезбеди примену ОСНОВНИХ НАЧЕЛА ЗАШТИТЕ КОРИСНИКА УТВРЂЕНИХ У ЧЛАНУ 5. ОВОГ ЗАКОНА, добрих пословних обичаја, добру пословну праксу и фер однос према кориснику, као и усклађеност ових услова с прописима.
Општи услови пословања обухватају и акте којима се утврђују накнаде и други трошкови које давалац финансијских услуга наплаћује корисницима (нпр. тарифне накнаде).
ОДРЕДБЕ ОПШТИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА СЕ КОРИСНИЦИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА СТАВЉАЈУ У НЕРАВНОПРАВАН И НЕПОВОЉНИЈИ ПОЛОЖАЈ У ОДНОСУ НА ОДРЕДБЕ УГОВОРА, ИЛИ КОЈИМА СЕ ЗА КОРИСНИКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА СТВАРАЈУ ДОДАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ, НИШТАВЕ СУ.
ОПШТИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА УРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА А МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА РЕГУЛИШУ СЕ ИСКЉУЧИВО УГОВОРОМ ИЗМЕЂУ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА ФИНАНИЈСКИХ УСЛУГА.
ДАВАЛАЦ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ДУЖАН ЈЕ ДА УЗ ПРИМЕРАК ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА КОРИСНИКУ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ПРЕДА ПРИМЕРАК ОПШТИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА, ЧИЈИ ТЕКСТ ЈЕ ИСПИСАН ФОНТОМ ИСТЕ ВРСТЕ И ВЕЛИЧИНЕ КАО И ТЕКСТ УГОВОРА.

3. Обавеза процене кредитне способности

Члан 18.
Пре закључења уговора о кредиту, уговора о дозвољеном прекорачњеу рачуна, уговара о издавању и коришћењу кредитне картице или уговора о лизингу – банка, односно давалац лизинга дужни су да кредитну способност корисника процене на основу података које им је он доставио и увида у базу података о задужености корисника на основу његове потписане сагласности.
ЗАДУЖЕНОСТ КОРИСНИКА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 40% УКУПНИХ МЕСЕЧНИХ ПРИМАЊА КОРИСНИКА УСЛУГА А ИЗУЗЕТНО, УЗ ЊЕГОВУ ИЗРИЧИТУ САГЛАСНОСТ ДАТУ У ПИСАНОЈ ФОРМИ, УКУПНА МЕСЕЧНА ЗАДУЖЕНОСТ МОЖЕ ИЗНОСИТИ НАЈВИШЕ 50% , А УКОЛИКО БИ ЗАДУЖЕНОСТ КОРИСНИКА ПРЕШЛА 40% ОДНОСНО УЗ ПОСЕБНУ САГЛАСНОСТ КОРИСНИКА 50%, ДАВАЛАЦ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ЈЕ ДУЖАН ДА ПОНУДИ КОРИСНИКУ ИЗМЕНУ УГОВОРА СА ПРОДУЖЕЊЕМ РОКА ОТПЛАТЕ КАКО БИ ЗАДУЖЕНОСТ КОРИСНИКА БИЛА МАЊА ОД 40% ОДНОСНО 50%.
АКО СЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСЕ ДА СЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ КОРИСНИКА ПОВЕЋА-БАНКА ОДНОСНО ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ДУЖНИ СУ ДА ПОНОВО ПРОЦЕНЕ КРЕДИТНУ СПОСОБНОСТ ТОГ КОРИСНИКА, С ТИМ ДА ЗАДУЖЕНОСТ КОРИСНИКА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 50% УКУПНИХ МЕСЕЧНИХ ПРИМАЊА.
Ако је захтев за кредит, дозвољено прекорачење рачуна, издавање кредитне картице или лизинг одбијен на основу увида у базу података из става 1. овог члана – банка, односно давалац лизинга дужни су да корисника без накнаде одмах писмено обавесте о подацима из те базе.
База података из става 1. овог члана садржи података за чију је обраду корисник претходно дао писмену сагласност, и то нарочито податке о његовој задужености код финансијских институција и уредности измиривање обавеза по основу коришћења финансисјких услуга.
Банка и давалац лизинга су дужни да, ради обезбеђивања поузданости базе података из става 1. овог члана, редовно достављају и ажурирају податке који се воде у тој базе, а одговарју и за тачност тих података.

1. Измена обавезних елемената уговора
Члан 28.
УКОЛИКО СЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА ЗАДУЖЕНОСТ КОРИСНИКА ПОВЕЋА ИЗНАД ИЗНОСА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 18. ОВОГ ЗАКОНА, БАНКА ОДНОСНО ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ДУЖНИ СУ ДА КОРИСНИКУ ПОНУДЕ ИЗМЕНУ ОБАВЕЗНИХ ЕЛЕМЕНАТА УГОВОРА КАКО ЗАДУЖЕНОСТ КОРИСНИКА НЕ БИ ПРЕЛАЗИЛА ИЗНОСЕ УТВРЂЕНЕ ЧЛАНОМ 18 ОВОГ ЗАКОНА.
Ако банка или давалац лизинга намерава да неки од обавезних елемената уговора измени, дужна је да прибави писмену сагласност корисника пре примене те измене. У случају да корисник није сагласан са овом изменом, банка, односно давалац лизинга не може из тог разлога једнострано изменити услове из уговора, нити уговор једнострано раскинути, односно отказати.
Изузетно од става 1. 2. овог члана, ако се висина фиксне каматне стопе или фиксног елемента променљиве каматне стопе, односно висина накнаде и других трошкова мењају у корист корисника – те измене се могу примењивати одмах и без његове претходне сагласности.
У случају из става 2. 3. овог члана, банка, односно давалац лизинга дужни су да о изменама из тог става без одлагања обавесте корисника у писменој форми или на другом трајном носачу података и да у том обавештењу наведу датум од када се примењују ове иземене.
Ако је у корист корисника промењена висина фиксне каматне стопе или фиксног елемента променљиве каматне стопе, уз обавештењењ из става 3. 4. овог члана кориснику се доставља и измењени план отплате кредита или лизинга, односно план исплате депозита.

ЧЛАН 54А
ДАВАОЦИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ДУЖНИ СУ ДА У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПОНУДЕ КОРИСНИЦИМА ИЗМЕНУ УГОВОРА ИНДЕКСИРАНИХ У СТРАНОЈ ВАЛУТИ А КОЈИ СУ ЗАКЉУЧЕНИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ДАВАЛАЦ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ ДУЖАН ЈЕ ДА У ОКВИРУ ПОНУДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОРИСНКУ ДА МОГУЋНОСТ ДА У СМИСЛУ ИЗМЕНЕ УГОВОРЕНИХ УСЛОВА ИЗАБЕРЕ ПРОМЕНУ ВАЛУТЕ ИНДЕКСАЦИЈЕ ИЛИ ДА СЕ У ОБРАЧУНУ И ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ПО ТОМ УГОВОРУ ПРИМЕЊУЈЕ ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС УГОВОРЕНЕ ВАЛУТЕ ИНДЕКСАЦИЈЕ КОЈИ ЈЕ ВАЖИО НА ДАН 26.ЈУЛА 2014.ГОДИНЕ.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРОИЗВОДЕ ДЕЈСТВО ОД 26.ЈУЛА 2014.ГОДИНЕ ДО ДАНА ИСТЕКА УГОВОРА.
ДАВАЛАЦ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ДУЖАН ЈЕ ДА УЗ ПОНУДУ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА КОРИСНИКУ ДОСТАВИ ОБРАЧУН И ПРЕДЛОГ ИЗМЕЊЕНОГ ПЛАНА ОТПЛАТЕ.

Београд,15.септембар2015. године Покрет за ПРЕОКРЕТ
НАРОДНИ ПОСЛАНИК
проф. др Јанко Веселиновић