ДА ЛИ ЈЕ КОД УТВРЂИВАЊА РЕЗЕРВИ ЛИТИЈУМА И БОРА БИЛО КОРУПЦИЈЕ?

Покрет за преокрет је упутио захтев за достављање информација од јавног значаја Потпредседници Владе Србије и  Министарстарству рударства и енергетике са захтевом да се да одговор како је  Решењем  од 29.12.2020. године, утврдило и оверило билансне ресерве руда литијума и бора у лежишту “Јадар” код Лознице, Доњи јадарски хоризонт,  са стањем на дан 31.07.2020.године када у Правилнику о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођења евиденције о њима  литијума и бора у том Правлнилу нема.  Када добијемо одговор донећемо одлуку о евентуалном подношењу кривичне пријаве јер је, на бази садашњих података, било озбиљног кршења закона са могућим озбиљним последицама за економију и заштиту животне средине.

У захтеву се тражи да Министарсто да информацију  на основу којих чланова  Правилника су одређени посебни критеријуми за руде литијум и бор, у лежишту “ЈАДАР” код Лознице, Доњи јадарски хоризонт, потребне за израду и оверу Елабората о резервама лежишта “ЈАДАР” када те руде нису регулисане Правилником, а то је основ за  одређивање степена дозвољене екстплоатације, одређивања којој групи рудног тела припадају оверене ресерве литијума и бора и  одређивања мреже максималног растојања истражних радова (бушотине и рударски радови) као и за одређивање одговарајуће методе опробавања и оптималне густине узимања проба.

У члану 2.  Правилника (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/79), препознато је око 60 врста чврстих руда у Републици Србији, али тај Правилник не познаје  литијум и бор. За препознате руде обавезна је израда и овера Елабората о резервама, ако инвеститор жели да приступи њихвој експлоатацији.

Од члана 4. до члана 30, истог Правилника, за све препознате чврсте руде одређени су заједнички критеријуми за њихово утврђивање и разврставање у категорије и класе, да би инвеститор могао да приступи изради Елабората о резервама.

Од члана 31. до члана 203, истог Правилника, за сваку од препознатих 60 руда, дефинисани су посебни услови које је неопходно испунити, да би могло да се приступи изради Елабората о резервама. У ова 183 члана, не постоји члан који одређује посебне услове за литијум и бор, да би се приступило изради Елабората о резервама за Јадар.

Иако не постоје дефинисани посебни услови, Рио Тинто је урадио Елаборат о резервама литијума и бора за Јадар, који је оверен од стране Министарства рударства и енергетике.

Поставља се питање, на основу чега је  Министарство рударства и енергетике  одредило посебне услове за литијум и бор, када их Правилник није препозно, а ти услови су пресудни за све елементе истраживања и ископавања руда.

Scroll to Top