ГО Покрета за преокрет Нови Сад и Јанко Веселиновић, становник Новог Сада, поднели су примедбе на план градских власти у Новом Саду, да се уништи највећа шумска површина у Новом Саду и да се на том месту подигну деветоспратнице:

 

Град Нови Сад

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове

Школска 3, Нови Сад 

Подносилац:

  1. Градско одбор Покрет за преокрет Нови Сад, Раваничка 3, Нови Сад
  2. Јанко Веселиновић из Новог Сада, улица Стојана Новаковића 1, Нови Сад 

Примедба на

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду (локалитет расадника) 

          Овим путем улажемо примедбе на предлог планског решења и истичем следеће:

Одредбом чл. 33 ст.1 Закона о планирању и изградњи је прописано да документи просторног и урбанистичког планирања морају бити усклађени на начин да документ ужег подручја мора бити у складу са документом ширег подручја.

У предлогу урбанистичког решења наведена законска одредба  је у потпуности заменарена с обзиром да се није водило рачуна о одредбама и решењима која су прописана Генерланим планом Новог Сада до 2021. године (Сл.лист Града Новог Сада бр. 39/2006) Просторним планом Града Новог Сада (Сл.лист Града Новог Сада бр. 11/2012) као и важећим Планом генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду (Сл.лист Града Новог Сада бр. 40/2011).

Наиме, у текстуалном делу Генералног плана Новог Сада до 2021. године (Сл.лист Града Новог Сада бр. 39/2006) је прописано да се због „немогућности формирања значајнијих нових зелених простора условаљава заштита и ревитализација постојећих и озелењавање слободних простора у свим наменама“. Дакле, наведеним планом је практично забрањено вршење пренамене зелених површина у друге намене (стамбене и сл.) и наложено да се постојеће зеленило сачува и да се сваки слободни простор озелени. Поред тога, у овом планском акту је у поглављу 2.4. „Градско зеленило“ прописано да се развој градског зеленила мора орјентисати на максимално очување постојеће вегетације.

Надаље, у Просторном плану Града Новог Сада (Сл.лист Града Новог Сада бр. 11/2012) у поглању 4.6 „Зеленило“ је истакнута значајна заштитна улога зелених површина и да је постојећи потенцијал зеленила неопходно очувати, унапредити и континуирано повећавати на начин да се формирају зелене мреже у циљу заштите животне средине и квалитета живота грађана. Дакле, може се приметити да и Просторни план Града Новог Сада, као кровни план и општи акт, налаже очување постзојећих зелених површина и њихово унапређење.

Такође, и одредбе текстуалног дела важећег Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду (Сл.лист Града Новог Сада бр. 40/2011) велики значај придају значају градског зеленила као услов и меру заштите животне средине и налажу стварање система јавног зеленила у оквиру постојећих планираних намена (поглавље 13).

Имајући у виду наведено, а посебно чињеницу да је предложеним нацртом плана обухваћен цео простор који захвата огромну површину већ формиране вишедеценијске шуме на начин да се ово зеленило уклони и да се уместо њега дозволи градња неколико деветоспратница и објекти од јавног значаја (образовање и сл.), произилази да је овакво планско решење у потпуности противречно са плановима ширег подручја који налажу очување и унапређење постојећих зелених површина, те би евентуалним усвајањем оваквог нацрта од стране скупштине јединице локалне самоуправе била повређена одредба чл. 33 ст.1 Закона о планирању и изградњи, услед чега би плански акт био апсолутно ништав и подложан преиспитивању и укидању од стране Уставног суда РС у поступку испитивања његове уставности и законитости.

Поред чињенице да је предлог нацрта плана несагласан са важећим плановима ширег градског подручја, истичем да је исти у колизији и са бројним законским и другим материјалноправним одредбама покрајинских и републичких општих аката којима је уређена област урбанистичког планирања и изградње, заштите животне средине, као и основних права грађана.

На крају, а имајући у виду постојање очигледних пропуста и контрадикторности у предлогу плана, нејасно је како је одговорни урбаниста  Биљана М. Јовановић Шушњар уопште могла да сачини и потпише изјаву од 06.09.2021. године да је овај нацрт плана припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи и да је усклађен да планским документима ширег подручја, што апсолутно није тачно и што озбиљно доводи у сумњу њену стручност, моралност и поштовање закона.

Као политичка организација која делује и на подручју Новог Сада указујемо на штетност овог нацрта. Јанко Веселиновић, професор правних наука укаујуе овде на правне недостатке спорног нацрта, односно на његову несагласност са постојећим урбанистичким плановима и законима, али свакако да овакав предлог нацрта није у интересу грађана Новог Сада, а пре свега становника Бистрице, Ветерника, Телепа, Сателита и Адица, који на широј локацији немају ниједну већу уређену зелену површину која би била слободна и доступна свима, а што се може врло лако утврдити увидом у сателитски снимак интернет странице Геосрбије и увидом у важеће планске акте. Грађанима Новог Сада већ сада највише недостају парковске и друге зелене површине, док стамебних блоковских зграда има и превише, па као грађанин и становник Бистрице инсистирам да се ова зелена површина сачува и уреди на начин да представља шумску зелену оазу која ће се користити у општем интересу.

С поштовањем,

ГО Покрета за преокрет Нови Сад и проф.др Јанко Веселиновић

У Новом Саду, дана 22.10.2021. године